AB 18 og ABR 18

De nye aftalevilkår for byggeriets parter blev vedtaget den 21. juni 2018 og taget i brug pr 1. januar 2019. De nye vilkår kommer i forlængelse af et ønske om et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem. Vedtagelsen har resulteret i markante ændringer og tilføjelser i entrepriserettens aftaledokumenter, som entreprenører, underleverandøerr, bygherrer eller rådgivere må være bekendt med.

AB 18

Entrepriseretten kommer fortsat til at bestå af tre grunddokumenter, nemlig AB - Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed, ABR - Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, og ABT – Almindelige Betingelser for Totalentreprise.

De nye aftaledokumenter kommer således til at hedde AB 18, ABR 18 og ABT 18 og erstatter henholdsvis AB 92, ABR 89 og ABT 93.

For at give dig et overblik over de væsentligste ændringer og tilføjelser i de to mest brugte aftaledokumenter, AB og ABR, har finduddannelse.dk, i samarbejde med Nohrcon, lavet nedenstående oversigt med udgangspunkt i høringsudkastet og AB-udvalgets notat om deres overordnede overvejelser (bilag 3).

AB 18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Opbygningen af bestemmelserne i AB 18 følger i høj grad systematikken i AB 92. I de nye betingelser er der dog tilføjet en række bestemmelser, som gør, at aftaledokumentet synes mere logisk opbygget.

 Herunder finder du en oversigt over nogle af de vigtigste ændringer og tilføjelser.
 

Regulering af enterpriseretlige mellemformer

Entreprenørprojektering bliver nu integreret direkte i AB 18. Da entreprenørens deltagelse i projektering efterhånden forekommer hyppigt er det fundet nødvendigt at tilskrive følgende appendikser til AB-grundaftalen:

 1. Projektudvikling: Entreprenøren inddrages tidligt med henblikpå at vurdere pris- og tidsmæssige konsekvenser ved valgte løsninger.
 2. Projektoptimering: Entreprenøren har til opgave at komme med forslag til tid, pris og kvalitet. Det være sig alternative løsninger, materialer og proces.
 3. Driftskrav: Der stilles krav til byggeriets tilstand og ydeevne efter efterfølgende driftsperiode.
 4. Incitamentsbestemmelser: Der indføres ligeledes bestemmelser om bonus og bod under særlige betingelser.

Implementering af rammer for en digital byggeproces

Der indføres rammebestemmelser for digital byggeproces, da der har været en rivende udvikling inden for dette felt i de senere år. De overordnede regler omhandler: 

Ansvar og beskyttelse af immaterielle rettigheder. AB-udvalget lægger dog stor vægt på, at der fortsat skal være mulighed for, at der kan fastlægges tilpassede regler for det enkelte byggeri, hvorfor rammebestemmelserne ikke omfatter mere på nuværende tidspunkt. Det er således AB-udvalgets ønske, at der fortsat skal kunne ske ændringer inden for dette felt.

Implementering af nye konfliktløsningsregler

I forlængelse af fokuset på løsninger af tvister indføres der konfliktløsningsregler omkring mægling og mediation. I praksis betyder det, at byggeriets parter - i en given konflikt - kan benytte sig af mediation, mægling eller hurtig løsning. Reglerne herom indføres, da erfaringer fra andre lande viser, at der opnås forlig hurtigere ved brug af mægling og mediation.  

Et øget fokus på tvister indføres ligeledes direkte i AB18. Der iværksættes et egentligt tvisteløsningsværktøj, kaldet hurtig løsning, for at undgå tvister omkring: 

 1. Tid
 2. Økonomi
 3. Kvalitet

 Derfor introduceres der nu:

- obligatorisk projektgennemgang

- større krav til kvalitetssikring af projektgrænsen

- større fokus på tidsplanlægning, opfølgning og opdatering af tidsregulering

- tættere regulering af change management. 

ABR 18 - Almindelige betingelser for rådgivning og bistand

Strukturen i ABR 18 er blevet ændret markant, mens grundaftalen nu er harmoniseret med AB 18 i forhold til terminologi. Det betyder tilmed, at nogle bestemmelser svarer til dem, der også findes i AB 18. Det gælder blandt andet bestemmelser om tidsforlængelse, mangler, ophævelse, konkurs og tvister. 

Der er dog tilføjet væsentlige ændringer, der giver rådgiveren en række nye beføjelser og øget ansvar. Dem kan du kan læse mere om herunder.

Implementering af nye regler om tidsstyring

 I ABR 18 skelnes der nu mellem en hovedtidsplan og en ydelsesplan. Hvor bygherren har ansvaret for hovedtidsplanen, er det nu rådgiverens ansvar at udarbejde en ydelsesplan, der - udover at indholde specifik tidsplan over enkelte aktiviteter - også indeholder dennes samarbejde med bygherren under projekteringsforløbet. I praksis betyder det også, at parterne hele tiden skal ajourføre krav på ændringer i tid og ydelser. 

Ny regel om obligatorisk projektgennemgang

I ABR 18 er der fastsat regler om, at der altid skal gennemføres en projektgennemgang. Hovedtidsplanen sætter rammen for varigheden af projektgennemgangen, og den indeholder både det udbudte projekt og eventuel entreprenørprojektering. Det er bygherren, der skal forestå projektgennemgangen med mindre, at det fremgår af rådgiveraftalen, at det er rådgiveren, der skal forestå projektgennemgangen.   

Implementering af konkrete forhold i rådgivningssamtale

Der er oplistet konkrete forhold i henhold til rådgivningsaftalens indhold i ABR 18. Der skal f.eks. være taget stilling til:

 1. Opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, som den er baseret på.
 2. Organisationsform; rådgivnings- og udførelsesmæssigt.
 3. Aftale om enkelte faser; delt eller totalrådgivning.
 4. Bygherrens beslutninger.
 5. Hovedtidsplanen.

 Endvidere er der vedtaget bestemmelser omkring rådgivningens udførelse og faser, samt rådgiverens ydelser.

Bestemmelser om projektering og standsning af projekter

Rådgiveren skal projektere hele projektet, med mindre, at det er fastsat, i overensstemmelse med bygherren, at projekteringen foretages af andre. Rådgiveren er dermed ikke forpligtet til at projektere de dele af et projekt, der normalt foretages af andre.

Det er nu tilmed indført, at rådgiveren har ret til at standse et projekt på lige fod med entreprenøren. Ved manglende betaling kan rådgiveren varsle standsning med 5 arbejdsdages varsel.  

I tilfælde af, at rådgiveren har glemt visse ydelser ved projekteringen indføres der nu en konventionalbod. Denne er fastsat på baggrund af værdien af de tilkøb, som entreprenøren må foretage som følge heraf. Den kan dog maksimalt blive 10 %.

Slutteligt er det vigtigt at påpege, at ABR18 lægger sig tæt op ad Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab/Planlægning, der også opdateres til YBL 2018.

Kilde: finduddannelse.dk

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…