Indlæser

Guide til epoxy og isocyanater

Arbejder du med epoxy eller isocyanater? Så er det vigtigt at du har helt styr på reglerne for, hvordan du bedst behandler de to stoffer.

Find sikkerhedsudstyret i BAUHAUS

Lovgivning om epoxy & isocyanater

Både epoxy og isocyanater er farlige stoffer med kemiske forbindelser, der kan skade både mennesker og natur. De to stoffer er derfor omgivet af en lang række regler, som strækker sig over flere myndigheder og love. Epoxy eller isocyanater ligger blandt andet under arbejdsmiljøloven, miljøbeskyttelsesloven, brandloven og lov om kemiske stoffer og produkter. Derudover er det både myndighederne Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Brandinspektion, der arbejder med epoxy- eller isocyanatprodukter.

Nogle af de vigtigste regler du skal huske:

 • De ansatte skal have en god og fyldestgørende instruktion
 • Farlige stoffer skal altid erstattes med mindre farlige stoffer, hvis muligt.
 • Dampene fra stofferne skal fjernes med effektiv ventilation
 • Alle tekniske muligheder skal være afprøvet før man beslutter at bruge personlige værnemidler
 • De anviste personlige værnemidler skal anvendes
 • Der skal tages hensyn til ny viden på området
 • Regler om arbejdsmiljø og miljø skal overholdes
 • Installation af alarm på udsugning, der går i gang ved driftsforstyrrelser
 • Elektriske installationer skal være gnistsikret på grund af brand/eksplosionsfare

Sundhedsfarer ved arbejde med epoxy eller isocyanater

Det er vigtigt, at du følger visse regler i arbejdet med epoxy- eller isocyanatprodukter, da du kan udvikle overfølsomhed eller allergi over for begge stoffer. Sker det, er det som regel lidelser, der varer hele livet.

De to stoffer bliver brugt i fx. maling, fugtspærrer, gulvbelægning, fugemasse og klæbemidler, og begge kan give varig allergi. Det kan vise sig som slimhinde- og hudirritation fx: 

 • Rødme
 • Knopper
 • Røde øjne
 • Blærer
 • Astma
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kløe

Hvis du allerede lider af eksem, epoxyallergi, astma, isocyanatallergi, kroniske lunge-lidelser eller har kraftig håndsved, må du ikke arbejde med epoxy eller isocyanater.

Dine forholdsregler ved brug af epoxy og isocyanater

Epoxyharpikser og isocyanater skal altid erstattes med ufarlige og mindre generende stoffer og materialer, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, har vi herunder listet en række forholdsregler du bør kende til, før du arbejder med de to stoffer.

Undgå hudkontakt
Brug altid egnede engangshandsker og arbejdstøj eller beskyttelsesdragt ved arbejde med epoxy og isocyanater. Brug ikke beskyttelsescreme under handskerne eller i stedet for handskerne. Handskerne skal være CE-mærket og være testet, så du har en garanti for holdbarheden. Almindeligt tøj af bomuld eller nylon holder ikke stofferne fra huden, og derfor skal du anvende for eksempel et forklæde i engangsmateriale. Se vores store udvalg af værnemidler her [indsæt link]

Undgå indånding
Dampene fra isocyanater eller reaktive opløsningsmidler er farlige at indånde, og du bør derfor altid undgå dampene ved fx slibning af udhærdede produkter. Fjern så vidt muligt dampene ved en mekanisk ventilation og hav altid åndedrætsværn på. Se vores udvalg af åndedrætsværn her.

Undgå unødvendig spredning
Brug tekniske hjælpemidler under arbejdet med stofferne for at undgå unødvendig spredning. Brug ikke sprøjter, men påfør kun manuelt med spatel, pensel, fugepistol, malerulle og lignende. Sprøjtning med epoxy og isocyanater er kun tilladt i lukkede systemer.

Korrekt affaldshåndtering
Det er vigtigt at spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder kommer i særlige affaldsbeholdere, der er mærket tydeligt, og afleveres til den kommunale modtagestation.

Hygiejne
Du bør vaske hænder ved hver pause og før toiletbesøg. I omklædningen skal gangtøj og arbejdstøj opbevares adskilt, og generelt skal både toilet og spiserum holde frit for epoxy og isocyanater. Der skal være adgang til rent vand, og håndvasken må ikke være håndbetjent. Det er også vigtigt at du hverken spiser, drikker eller ryger under arbejdet med stofferne.

Første hjælp
Vask altid stænk og spild af med det samme, og hvis stofferne kommer i kontakt med andet end hænder og underarme, kan det være nødvendigt at gå i bad for at undgå en allergisk reaktion. Det er vigtigt, at der udover rent vand også er en øjenskylleflaske placeret tæt på arbejdsstedet, hvis stofferne kommer i øjnene.

Tag den obligatoriske uddannelse
Ifølge §5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001 er det obligatorisk at tage en uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde forsvarligt med isocyanater eller epoxy. På kurset lærer du, hvordan du forsvarligt kan udføre arbejde med både epoxy og isocyanater, og du får et bedre kendskab til de risici, der findes ved arbejdet.

*Kilde: finduddannelse.dk