Luk

Sonax antifrost & sprinkler koncentrat 1 L

Antifrost- og sprinklervæske fra Sonax, der også fjerner sod, olie, salt og andet vejsnavs fra dine bilruder.

Væsken opblandes med vand i det forhold, der passer til vejrforholdene - se nedenfor. Blandingen forhindrer, at dine vinduesviskere fryser fast, og den forårsager ikke spændingsrevner i forlygteglassene. 

Produktinformation:

  • Indhold: 1 L
  • Blandingsforhold:
    • -10°C: 1 del Antifrost/2 dele vand
    • -20°C: 1 del Antifrost/1 del vand
    • -30°C: 2 dele Antifrost/1 del vand
  • Frostsikker iht.: ASTM S 1177-94

Faremærkning: H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2512048A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Sonax
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.