Luk

Sonax fælgforsegling Xtreme

Tranparent, længerevarende belægning på nano-teknologi, som beskytter fælgene og forenkler rengøringen. Forseglingen gør, at salt, vand og snavs blot vil dryppe af.

Produktet er beregnet til stål-, aluminiums- og kromfælge.

Produktinformation:

  • Indhold: 250 ml

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær øjenbeskyttelse. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405 Opbevares under lås. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510236A
Produkttype Dæk & fælge
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax fælgforsegling Xtreme
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.