Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo bilvask børstefri koncentreret 2,5 L

209,95 kr.

Koncentreret basisk rengøringsmiddel til børsteløs vask af bil og motorcykel fra Exo.

Bilvasken kan anvendes til håndvask, men er designet ...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Produktbeskrivelse

Koncentreret basisk rengøringsmiddel til børsteløs vask af bil og motorcykel fra Exo.

Bilvasken kan anvendes til håndvask, men er designet til vask med højtryksrenser, da den let skylles af bilen og ikke efterlader sæberester.

Produktinformation:

  • Indhold: 2,5 liter

Faremærkning: H290 - Kan ætse metaller. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. P260 - Indånd ikke damp, spray, tåge.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og / eller internationale regler.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo bilvask børstefri koncentreret 2,5 L
Artikelnummer 1201779
Vægt, kg. 2.500000
EAN-nr 5711556841690
Nettovægt, kg. 2.400
Varemærke Exo
Produkttype Shampoo & vask
Størrelse 2,5 l

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…