December 2022

Lejebetingelser varebil

1.      Udlevering

Som lejer skal du angive dit gyldige kørekortnummer ved booking af varebilen. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand. Eventuelle skader på bilen på udleveringstidspunktet registreres på lejekontrakten. Lejer forpligter sig til straks at orientere BAUHAUS såfremt lejer efter udleveringen konstaterer skader, der ikke er registreret på lejekontrakten. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og er ansvarlig for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld (f.eks. punktering) eller i andre situationer (f.eks. manglende brændstof), hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

Afhentes den reserverede varebil ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der vil blive pålagt 500 kr. i udeblivelsesgebyr.
OBS: Lejeperioden kan ikke overstige 3 timer.

2.      Online-gebyr

Booker du via din smartphone, tablet eller via vores app Bauhaus Trailer, så betaler du 25 kr. i onlinegebyr. Men det er gratis, når du booker ved vores PC-stander i varehuset. Ved afbestilling bliver online-gebyret ikke refunderet.

3.      Aflevering

Inden du returnerer varebilen, skal brændstoftanken være fyldt med det dertil gældende brændstof. Er tanken ikke fyldt op tillader vi os at opkræve 200 kr. i gebyr, da vi selv skal påfylde brændstof til næste bruger af bilen.

Du forpligter dig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til BAUHAUS, hvor bilen blev lejet. Afleveringen skal ske til det på nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun leje frem til det nævnte tidspunkt og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af BAUHAUS. Det er ikke muligt at forlænge lejetiden udover den maksimale leje på 3 timer. Bilen skal du parkere i Drive-in, såfremt varehuset har en sådan og herefter skal der ske en personlig henvendelse i BAUHAUS kundeservice. Bilen kan ikke afleveres udenfor varehusets åbningstid.
Er bilen ikke afleveret til det aftalte tidspunkt, skal lejer betale 500 kr. pr. påbegyndt time frem til afleveringstidspunktet. Lejer er erstatningsansvarlig for øvrige skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Bilen anses først for afleveret, når lejer har modtaget en underskrevet kvittering herpå. Der refunderes IKKE lejebeløb ved for tidlig aflevering af varebilen.
Bilen skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Manglende overholdelse medfører, at BAUHAUS kan opkræve et gebyr på 500 kr.

4.      Bestemmelser og bilens anvendelse

Bilen må kun føres af lejeren, som er påført lejekontrakten med gyldigt kørekortnummer. Lejeren skal have gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst.

Bilen må ikke benyttes:

•         til kørsel i andre lande end Danmark

•         til person- eller godstransport mod betaling

•         til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer medmindre bilen er udstyret med godkendt træk og krog og de tilladte belastningskrav er overholdt

•         til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.

•         til kørsel uden for fast vej eller plads, herunder grus- og markveje

•         til hunde eller andre husdyr. Lejer hæfter for eventuel ekstra rengøring

•         af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin

•         der må ikke ryges i bilen.

•         Tagbagagebærer må ikke monteres

5.      Forhold som lejer hæfter for

Lejeren anerkender udtrykkeligt at hæfte for at skulle betale:

a)       Ovennævnte aftalte lejebeløb.

b)      Alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings, færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges bilen, dens lejer eller BAUHAUS inden for denne kontrakts løbetid, medmindre disse udelukkende skyldes BAUHAUS egne forhold.

c)       BAUHAUS udgifter til reparation af skader på køretøjet samt evt. følgeskader opstået ved grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler af bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i beskidt eller snavset tilstand kan BAUHAUS opkræve lejeren et gebyr for rengøring.

d)      Erstatning for bortkomne originalnøgler. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Lejer skal straks informere BAUHAUS, når lejer er blevet opmærksom på at nøglen er bortkommet.

e)      Sådanne udgifter - herunder rimeligt advokatsalær, påløbne inkassosalærer m.m. som lejeren er årsag til.

f)        Færdselsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, kan medføre konfiskation af bilen og dermed påføre BAUHAUS et betydeligt økonomisk tab. Vanvidskørsel omfatter bl.a. spirituskørsel med en promille over 2,00, kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t mv. Lejeren påtager sig et erstatningsansvar for det økonomiske tab, som BAUHAUS bliver påført, herunder bilens genanskaffelsesværdi, udgifter til midlertidig bil under behandling af straffesagen om konfiskation mv.

6.      Forsikring og selvrisiko

Uden for de under punkt 4 nævnte tilfælde er lejer dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring. Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert beløb op til kr. 10.000 (selvrisiko) som BAUHAUS er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelserne i ansvarsforsikringspolicen eller kaskoforsikringspolicen. Lejer hæfter både personligt og solidarisk for de under punkt 4 og 5 nævnte punkter. Der er ikke mulighed for at tilvælge en ekstra forsikring.

7.      Færdselsuheld og tyveri

Lejeren giver ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt samtykke til at BAUHAUS må kræve betaling trækker betaling for de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på bilen, som lejer hæfter for jf. ovenstående bestemmelser.

Lejeren skal varetage BAUHAUS og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af uheld eller skader:

a)       At skaffe navn, adresse og evt. registreringsnummer på de implicerede parter samt eventuelle vidner

b)      ikke at anerkende ansvar eller skyld

c)       ikke at forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse samt endvidere at tilstille BAUHAUS udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadeanmeldelse

d)      Kontakte BAUHAUS – selv i tilfælde af småskader

e)      Omgående underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade

8.      Begrænsning af BAUHAUS ansvar

BAUHAUS har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne alligevel opstå, er BAUHAUS imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf, såsom forsinket fremmøde, omkostninger til alternativt transportmiddel mv. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af BAUHAUS. BAUHAUS er ikke ansvarlig for genstande, som er tabt eller glemt i bilen.

9.       Udgifter til transport, værkstedsregninger o.l.

Uden forud indhentet tilladelse hos BAUHAUS vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedregninger ol. ikke blive refunderet. Lejeren skal kunne referere til varehuset samt navnet på den BAUHAUS medarbejder, lejeren har talt med.

10.  Ændring af lejebetingelser

Tilføjelser af eller ændringer i nuværende kontrakts bestemmelser er kun gyldige, hvis disse er aftalt skriftligt.

11.  Lov og værneting

Denne kontrakts bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem lejer og BAUHAUS afgøres ved Retten i Århus.

Lejebetingelser varebil

Udlevering

Som lejer skal du angive dit gyldige kørekortnummer ved booking af varebilen. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand. Eventuelle skader på bilen på udleveringstidspunktet registreres på lejekontrakten. Lejer forpligter sig til straks at orientere BAUHAUS såfremt lejer efter udleveringen konstaterer skader, der ikke er registreret på lejekontrakten. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og er ansvarlig for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld (f.eks. punktering) eller i andre situationer (f.eks. manglende brændstof), hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

Afhentes den reserverede varebil ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der vil blive pålagt 500 kr. i udeblivelsesgebyr.
OBS: Lejeperioden kan ikke overstige 3 timer.

Depositum og online gebyr

Du betaler ikke depositum og booker du via din tablet eller via vores app Bauhaus trailerudlejning, så betaler du 25 kr. i onlinegebyr. Men det er gratis, når du booker ved vores PC stander i varehuset.

Aflevering

Du forpligter dig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til BAUHAUS, hvor bilen blev lejet. Afleveringen skal ske til det på nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun leje frem til det nævnte tidspunkt og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af BAUHAUS og maksimum lejetid er 3 timer i alt. Bilen skal du parkere i Drive-in, såfremt varehuset har en sådan og herefter skal der ske en personlig henvendelse i BAUHAUS kundeservice. Bilen kan ikke afleveres udenfor varehusets åbningstid.
Er bilen ikke til det aftalte tidspunkt, skal lejer betale 500 kr. pr. påbegyndt time frem til afleveringstidspunktet. Lejer er erstatningsansvarlig for øvrige skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Bilen anses først for afleveret, når lejer har modtaget en underskrevet kvittering herpå. Der refunderes IKKE lejebeløb ved for tidlig aflevering af varebilen.
Bilen skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Manglende overholdelse medfører, at BAUHAUS kan opkræve et gebyr på 500 kr.

Bestemmelser og bilens anvendelse

Bilen må kun føres af lejeren, som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Lejeren skal have gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst.

Bilen må ikke benyttes:

• til kørsel i andre lande end Danmark
• til person- eller godstransport mod betaling
• til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer med mindre bilen er udstyret med godkendt træk og krog og de tilladte belastningskrav er overholdt
• til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
• til kørsel uden for fast vej eller plads, herunder grus- og markveje
• til hunde eller andre husdyr. Lejer hæfter for eventuel ekstra rengøring
• af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
• der må ikke ryges i bilen.
• Tagbagagebærer må ikke monteres

Forhold som lejer hæfter for

Lejeren anerkender udtrykkeligt at hæfte for at skulle betale:


• Alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings, færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges bilen, dens lejer eller BAUHAUS inden for denne kontrakts løbetid, medmindre disse udelukkende skyldes BAUHAUS egne forhold.
• BAUHAUS udgifter til reparation af skader på køretøjet samt evt. følgeskader opstået ved grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler af bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i beskidt eller snavset tilstand kan BAUHAUS opkræve lejeren et gebyr for rengøring.
• Erstatning for bortkomne originalnøgler. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Lejer skal straks informere BAUHAUS, når lejer er blevet opmærksom på at nøglen er bortkommet.
• Sådanne udgifter - herunder rimeligt advokatsalær, påløbne inkassosalærer m.m. som lejeren er årsag til.

Færdselsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, kan medføre konfiskation af bilen og dermed påføre BAUHAUS et betydeligt økonomisk tab. Vanvidskørsel omfatter bl.a. spirituskørsel med en promille over 2,00, kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t mv. Lejeren påtager sig et erstatningsansvar for det økonomiske tab, som BAUHAUS bliver påført, herunder bilens genanskaffelsesværdi, udgifter til midlertidig bil under behandling af straffesagen om konfiskation mv.
Forsikring og selvrisiko
Som lejer er du dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring (med mindre hvis der er tilfælde som nævnt under tilfælde lejer hæfte for). Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert beløb op til kr. 10.000 (selvrisikoen) som BAUHAUS er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelserne i ansvarsforsikringspolicen eller kaskoforsikringspolicen. Lejer hæfter både personligt og solidarisk. Der er ikke mulighed for at tilvælge en ekstra forsikring.

Færdselsuheld og tyveri

Lejeren giver ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt samtykke til at BAUHAUS på lejeres kreditkort/betalingskort trækker betaling for de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på bilen, som lejer hæfter for jf. ovenstående bestemmelser.

Lejeren skal varetage BAUHAUS og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af uheld eller skader:
• At skaffe navn, adresse og evt. registreringsnummer på de implicerede parter samt eventuelle vidner
• ikke at anerkende ansvar eller skyld
• ikke at forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse samt endvidere at tilstille BAUHAUS udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadeanmeldelse
• Kontakte BAUHAUS – selv i tilfælde af småskader
• Omgående underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade

Begrænsning af BAUHAUS ansvar

BAUHAUS har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne alligevel opstå, er BAUHAUS imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf, såsom forsinket fremmøde, omkostninger til alternativt transportmiddel mv. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af BAUHAUS. BAUHAUS er ikke ansvarlig for genstande, som er tabt eller glemt i bilen.

Udgifter til transport, værkstedsregninger o.l.

Uden forud indhentet tilladelse hos BAUHAUS vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedregninger ol. ikke blive refunderet. Lejeren skal kunne referere til varehuset samt navnet på den BAUHAUS medarbejder, lejeren har talt med.

Ændring af lejebetingelser

Tilføjelser af eller ændringer i nuværende kontrakts bestemmelser er kun gyldige, hvis disse er aftalt skriftligt.

Lov og værneting

Denne kontrakts bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem lejer og BAUHAUS afgøres ved Retten i Århus.

Lejebetingelser varevogn

Udlevering

Lejeren skal fremvise gyldigt billede-id ved afhentning af varevognen. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand. Eventuelle skader på bilen på udleveringstidspunktet registreres på lejekontrakten. Lejer forpligter sig til straks at orientere BAUHAUS såfremt lejer efter udleveringen konstaterer skader, der ikke er registreret på lejekontrakten. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og er ansvarlig for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld (f.eks. punktering) eller i andre situationer (f.eks. manglende brændstof), hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.                                                       

Afhentes den reserverede varebil ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der trækkes 500 kr. i udeblivelsesgebyr fra depositummet.

OBS: Lejeperioden kan ikke overstige 3 timer.

Depositum og online gebyr

Lejeren betaler et depositum på kr. 1000,- som reserveres på din konto. Der kan gå op til 30 dage efter aflevering af varebilen, uanset korttype, før din bank slipper dit depositum igen. BAUHAUS har ikke trukket dit depositum og kan ikke frigive det. Hvis varebilen ikke reserveres i varehuset, pålægges der et online reservationsgebyr kr. 25,00. Ved afbestilling refunderes online bestillingsgebyret IKKE, ligeledes kan der stadig gå op til 30 dage før depositummet bliver frigivet af banken.

Aflevering

Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til BAUHAUS, hvor bilen blev lejet. Afleveringen skal ske til det på nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun leje frem til det nævnte tidspunkt og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af BAUHAUS. Bilen skal ved aflevering parkeres i Drive-in, såfremt varehuset har en sådan og herefter skal der ske en personlig henvendelse i BAUHAUS kundeservice. Bilen kan ikke afleveres udenfor varehusets åbningstid.
Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, skal lejer betale 500 kr. pr. påbegyndt time frem til afleveringstidspunktet. Lejer er erstatningsansvarlig for øvrige skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Bilen anses først for afleveret, når lejer har modtaget en underskrevet kvittering herpå. Der refunderes IKKE lejebeløb ved for tidlig aflevering af varebilen.
Bilen skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Manglende overholdelse medfører, at BAUHAUS kan opkræve et gebyr på 500 kr. Eventuelle gebyrer og yderligere lejebeløb BAUHAUS kan opkræve hos lejer kan modregnes i det indbetalte depositum.

Bestemmelser og bilens anvendelse

Bilen må kun føres af lejeren, som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Lejeren skal have gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst. Manglende overholdelse heraf medfører, at BAUHAUS kan tilbageholde det indbetalte depositum.


Bilen må ikke benyttes:

 • til kørsel i andre lande end Danmark
 • til person- eller godstransport mod betaling
 • til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer med mindre bilen er udstyret med godkendt træk og krog og de tilladte belastningskrav er overholdt
 • til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
 • til kørsel uden for fast vej eller plads, herunder grus- og markveje
 • til hunde eller andre husdyr. Lejer hæfter for eventuel ekstra rengøring
 • af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
 • der må ikke ryges i bilen.
 • Tagbagagebærer må ikke monteres

Forhold som lejer hæfter for

Lejeren anerkender udtrykkeligt at hæfte for at skulle betale:

Se på side 1 aftalte lejebeløb.

 • Alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings, færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges bilen, dens lejer eller BAUHAUS inden for denne kontrakts løbetid, medmindre disse udelukkende skyldes BAUHAUS egne forhold.
 • BAUHAUS udgifter til reparation af skader på køretøjet samt evt. følgeskader opstået ved grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler af bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i beskidt eller snavset tilstand kan BAUHAUS opkræve lejeren et gebyr for rengøring.
 • Erstatning for bortkomne originalnøgler. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Lejer skal straks informere BAUHAUS, når lejer er blevet opmærksom på at nøglen er bortkommet.
 • Sådanne udgifter - herunder rimeligt advokatsalær, påløbne inkassosalærer m.m. som lejeren er årsag til.

Færdselsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, kan medføre konfiskation af bilen og dermed påføre BAUHAUS et betydeligt økonomisk tab. Vanvidskørsel omfatter bl.a. spirituskørsel med en promille over 2,00, kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t mv. Lejeren påtager sig et erstatningsansvar for det økonomiske tab, som BAUHAUS bliver påført, herunder bilens genanskaffelsesværdi, udgifter til midlertidig bil under behandling af straffesagen om konfiskation mv.

Forsikring og selvrisiko

Uden for de under punkt 4 nævnte tilfælde er lejer dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring. Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert beløb op til kr. 10.000 (selvrisikoen) som BAUHAUS er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelserne i ansvarsforsikringspolicen eller kaskoforsikringspolicen. Lejer hæfter personligt og solidarisk for de under punkt 4 & 5 nævnte forpligtigelser.

Færdselsuheld og tyveri

Lejeren giver ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt samtykke til at BAUHAUS på lejeres kreditkort/betalingskort trækker betaling for de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på bilen, som lejer hæfter for jf. ovenstående bestemmelser.

Lejeren skal varetage BAUHAUS og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af uheld eller skader:

 • At skaffe navn, adresse og evt. registreringsnummer på de implicerede parter samt eventuelle vidner
 • ikke at anerkende ansvar eller skyld
 • ikke at forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse samt endvidere at tilstille BAUHAUS udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadeanmeldelse
 • Kontakte BAUHAUS – selv i tilfælde af småskader
 • Omgående underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade

Begrænsning af BAUHAUS ansvar

BAUHAUS har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne alligevel opstå, er BAUHAUS imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf, såsom forsinket fremmøde, omkostninger til alternativt transportmiddel mv. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af BAUHAUS. BAUHAUS er ikke ansvarlig for genstande, som er tabt eller glemt i bilen.

Udgifter til transport, værkstedsregninger o.l.

Uden forud indhentet tilladelse hos BAUHAUS vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedregninger ol. ikke blive refunderet. Lejeren skal kunne referere til varehuset samt navnet på den BAUHAUS medarbejder, lejeren har talt med.    

Ændring af lejebetingelser

Tilføjelser af eller ændringer i nuværende kontrakts bestemmelser er kun gyldige, hvis disse er aftalt skriftligt.

Lov og værneting

Denne kontrakts bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem lejer og BAUHAUS afgøres ved Retten i Århus.

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…