Luk

Sonax DækGlans Xtreme 400 ml

Sonax DækGlas er velegnet til alle bildæk, og dækket plejes og beskyttes med revnedannelse, når produktet bliver behandlet regelmæssigt.

Xtreme DækRens giver en dybsort finish som holder i flere uger og er meget let at anvende. Væsken skal blot sprayes tyndt på dækket og derefter tørre.

Produktinformation:

  • Indhold: 400 ml.

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2529139A
Produkttype Dæk & fælge
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax DækGlans Xtreme 400 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.