EXO rengøringsmiddel Dirty Floor Cleaner 5 L

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Dirty Floor Cleaner fra EXO er en effektiv gulvrens til brug i industrielle køkkener, mad-industrien og på arbejdspladser. Det skummer ikke og kan desuden anvendes til både manuelt og maskinelt brug.

Produktinformation:

  • Indhold: 5 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P301+330+331: TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P304+340: VED INDÅNDING flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til giftlinjen eller en læge. P501: Indholdet/beholder bortskaffes i henhold til nationale bestemmelser.

Varenummer 9000171A
EAN 5711556841300
Produkttype Gulvrengøring
Varemærke Exo
Størrelse 5 l

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.