Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sonax Bike Spraywax voksspray t. cykel

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Smart voksspray fra Sonax til brug på cykler.

Sprayen kan bruges på alle dele af cyklen lige fra lakerede og ikke-lakerede materialer til kulstof.

Voksen lægger sig som en beskyttende film på overfladen. Det gør cyklen lettere at rengøre samt beskytter materialerne mod korrosion.

Sprayen anvendes således: Ryst spraydåsen grundigt. Spray et tyndt lag voks på de ønskede steder på cyklen og tør efter med en blød mikrofiberklud.

Produktinformation:

  •  Indhold: 300 ml

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation.H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale / regionale / nationale / internationale forskrifter.

Varenummer 2959241A
EAN 4064700833203
Produkttype Olie
Varemærke Sonax
Størrelse 300 ml

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.