Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Sonax Octan Power oktanforhøjer

99,95 kr.

Octan Power fra Sonax øger oktantallet i både blyfri og blyholdig benzin.

Oktantallet øges med op til 4 enheder, for eksempel fra 95 oktan t...

Fuld produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Octan Power fra Sonax øger oktantallet i både blyfri og blyholdig benzin.

Oktantallet øges med op til 4 enheder, for eksempel fra 95 oktan til 99 oktan. Midlet skader ikke brændstofsystemet, og det forhindrer tændingsbanken i højtydende motorer.

Midlet anvendes således: Hele flaskens indhold hældes i benzintanken, inden der tankes fuldt op.

Produktinformation:

  • Øger oktantallet med op til 4 enheder

Faremærkning: H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P331 Fremkald IKKE opkastning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Sonax Octan Power oktanforhøjer
Artikelnummer 1217169
Vægt, kg. 0.260000
EAN-nr 4056554002393
Nettovægt, kg. 0.235
Varemærke Sonax
Produkttype Motorolie

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åben alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…