Luk

Sonax Octan Power oktanforhøjer

Octan Power fra Sonax øger oktantallet i både blyfri og blyholdig benzin.

Oktantallet øges med op til 4 enheder, for eksempel fra 95 oktan til 99 oktan. Midlet skader ikke brændstofsystemet, og det forhindrer tændingsbanken i højtydende motorer.

Midlet anvendes således: Hele flaskens indhold hældes i benzintanken, inden der tankes fuldt op.

Produktinformation:

  • Øger oktantallet med op til 4 enheder

Faremærkning: H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P331 Fremkald IKKE opkastning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2511632A
Produkttype Motorolie
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax Octan Power oktanforhøjer
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.