Luk

Sonax siliconespray 300 ml

Sonax siliconespray smører, beskytter og har optimal fugtfortrængende egenskaber.

Væsken er farveløs, fedter ikke og egner sig til dørpakninger, hængsler, skuffer, lynlåse, skydetagsføringer m.v.

Produktinformation:

  • Indhold: 300 ml.

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2512058A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax siliconespray 300 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.