Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo husrens koncentreret 2,5 L

83,95 kr.

Husrens fra Exo er et koncentreret og yderst effektivt rengørings- og affedtningsmiddel med god skummeevne til rens af facader, murværk og ove...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Produktbeskrivelse

Husrens fra Exo er et koncentreret og yderst effektivt rengørings- og affedtningsmiddel med god skummeevne til rens af facader, murværk og overflader, som tåler høj pH-værdi.

Husrensen kan påføres med højtryksrenser, dog ikke på varme eller sarte overflader. Overfladen bør rengøres grundigt med højtryksrenseren bagefter.

Produktinformation:

  • Indhold: 2,5 liter

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj /  øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P301+330+331: TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+361+352: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand og sæbe. P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til giftlinjen eller en læge.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo husrens koncentreret 2,5 L
Artikelnummer 1201780
Vægt, kg. 2.500000
EAN-nr 5711556841614
Nettovægt, kg. 2.400
Varemærke Exo
Produkttype Husrens
Størrelse 2,5 l

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…