Luk

Exo husrens koncentreret 2,5 L

Husrens fra Exo er et koncentreret og yderst effektivt rengørings- og affedtningsmiddel med god skummeevne til rens af facader, murværk og overflader, som tåler høj pH-værdi.

Husrensen kan påføres med højtryksrenser, dog ikke på varme eller sarte overflader. Overfladen bør rengøres grundigt med højtryksrenseren bagefter.

Produktinformation:

  • Indhold: 2,5 liter

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj /  øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P301+330+331: TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+361+352: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand og sæbe. P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til giftlinjen eller en læge.

Mere information
Varenummer 9000813A
Produkttype Rens
Varemærke Exo
Størrelse 2,5 l
Du anmelder:Exo husrens koncentreret 2,5 L
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.