Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Jotun Quick Bengalack universallak silkemat flere str.

0,00 kr.

Universal silkemat alkydlak med en god dækkeevne, der anvendes på hård plast, træ og metal som eksempelvis døre, karme, paneler, vinduer, træm...

Fuld produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Universal silkemat alkydlak med en god dækkeevne, der anvendes på hård plast, træ og metal som eksempelvis døre, karme, paneler, vinduer, træmøbler, cykler og redskaber.

Lakken kan anvendes både udendørs og indendørs, idet den har en god vejr-, kemikalie- og vandbestandighed og efterlader en slidstærk overflade.

Påføres med flad pensel eller korthåret rulle.

Vælg de ønskede antal liter og farve ovenfor.

Produktinformation:

  • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter
  • Overflade: silkemat

 

Signalord :

Fare.

Faresætninger:

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (centralnervesystem (CNS)) H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

Generelt:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 - Undgå udledning til miljøet.

P260 - Indånd ikke dampe.

Reaktion:

P391 - Udslip opsamles.

P304 + P340 + P312 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til GIFTLINJEN eller en læge.

Opbevaring:

P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.

P235 - Opbevares køligt. 

Bortskaffelse:

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

 

 

Specifikationer

More Information
Produktnavn Jotun Quick Bengalack universallak silkemat flere str.
Artikelnummer PC69652
Varemærke Quick
Produkttype Træ- & metalmaling
Serie Bengalack
Fortynding Mineralsk terpentin
Påføringstemperatur Min. +5°C og maks. +25°C
Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin og penselrens
Dækkeevne pr. liter (m2) 10-12 m²

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto