Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Quick Bengalack metalmaling Ret på rust flere str.

0,00 kr.

Med Ret på rust fra Jotun er det muligt at male på rust. Malingen fungerer både som grunder og topstrøg og giver farve og fremtidig rustbeskyt...

Fuld produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Med Ret på rust fra Jotun er det muligt at male på rust. Malingen fungerer både som grunder og topstrøg og giver farve og fremtidig rustbeskyttelse.

Malingen giver en slidstærk, hård og blank overflade, som er vejrbestandig og modstandsdygtig over for fugt og kan tones i alle farver.

Anvendes på underlag af stål og jern, eksempelvis redskaber, maskiner, cykler, hegn og stålkonstruktioner. Påføres med korthåret rulle eller flad pensel.

Vælg den ønskede farve og størrelse ovenfor.

Produktinformation:

  • Glans: blank
  • Rækkeevne: 8 m² pr. liter
  • Overmalbar: 5 timer
  • Brugsklar: min. 8 timer

Signalord : Fare.

Faresætninger:

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (centralnervesystem (CNS)) H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

Generelt:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 - Undgå udledning til miljøet.

P260 - Indånd ikke dampe.

Reaktion:

P391 - Udslip opsamles.

P314 - Søg lægehjælp ved ubehag.

P304 + P340 + P312 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til GIFTLINJEN eller en læge.

Opbevaring:

P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.

P235 - Opbevares køligt. 

Bortskaffelse:

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Quick Bengalack metalmaling Ret på rust flere str.
Artikelnummer PC69631
Varemærke Quick
Produkttype Træ- & metalmaling
Serie Bengalack
Glans 90
Dækkeevne pr. liter (m2) 8 m²

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto